នារីម្នាក់និយាយថា ជនល្មើស អូសនាងឡើងលើផ្ទះ បង្ខាំងនាងទុក៣ថ្ងៃ រំលោភបានសម្រេច៦ដង – CEN