ពលរ​ដ្ឋ​ស្នើឲ្យ​មន្ត្រីជំនាញបង្ហាញតួលេខចំនួនការ​ដ្ឋា​នសំណង់សង់ខុសបច្ចេ​ក​ទេស និងសង់អ​ត់​ច្បាប់ នាខេ​ត្ត​ព្រះសី​ហនុ – CEN