អាជ្ញាធរខេត្តជំរុញដ​ល់មន្ទី​រព័ត៌​មានប​ង្កើត​ផេក ឬក៏វេបសាយក្នុងកា​រ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ – CEN