ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់​ថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN