មាន​គណនី Facebook មួយចំនួនធំ​ត្រូវ​រង​ការ​ជ្រៀតចូល​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ខុសច្បាប់​ពី​សំណាក់​ជនអនាមិក​ – CEN