តូប​ក្នុង​ផ្សារ​សាមគ្គី​ត្រពាំងរ​ពៅ ប្រមាណ​ជាង​២០០​តូប ត្រូវបាន​អគ្គិភ័យ​បំផ្លាញ​ទាំងស្រុង​ – CEN