ក្រុម​ឈ្មួញ​រំលោភ​យក​ដីព្រៃ​បម្រុង​ទុក​អចិន្ត្រៃយ៍​របស់​រដ្ឋ ប្រមាណ​ជាង ១០០០ ហិកតា នៅក្នុង​ឃុំ​ប្រ​ស្និ​ប​ – CEN