ក្រសួង​ចំនួន​៣ រួមគ្នា​វាយតម្លៃ​លើ​ស្នាដៃ​គំនូរ និង​កំណាព្យ ក្រោម​ប្រធានបទ “​ការអប់រំ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​គ្មាន​គ្រឿងញៀន​“ – CEN