កម្ពស់​ទឹក​ទ​ន្លេស្រែ​ពក ឡើង​ជិត​ដល់​កម្រិត​ប្រកាសអាសន្ន​ – CEN