ធនាគារជាតិ ដក​វិញ្ញាបនបត្រ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​១១ អនុវត្ត​ពុំ​ស្របច្បាប់​ – CEN