តើការញ៉ាំភេសជ្ជៈ​គ្រាប់ជី​ផ្តល់​ប្រយោជ​ន៍​អ្វីខ្លះ សម្រាប់សុខ​ភា​ព? – CEN