ផ្ទុះគ្រា​ប់រ៉ុកែ្កតនៅក​ន្លែង​បាញ់សា​កល្ប​ងរុស្ស៊ី ស្លាប់ ៥នាក់ – CEN