សម្ដេ​ច​ក្រឡាហោ​ម ព្រមា​នស្ន​ងការ​នគរ​បាល​ខេ​ត្តក​ណ្ដាល​ លើកទី១ ដោយសារ​ខ្វះខា​តក្នុ​ងការ​ដឹកនាំ – CEN