នគរ​បាល​ចាប់​មុខ​សញ្ញា​ជួញ​ដូរគ្រឿ​ងញៀន​ម្នាក់ ជិតមួ​យគី​ឡូ – CEN