រយៈពេល១៤ឆ្នាំ EU ផ្តល់អាហារូ​ប​ករ​ណ៍ ដល់និ​ស្សិ​ត និង​បុគ្គ​លិក ជិត១ពាន់​នា​ក់ ទៅសិ​ក្សានៅ​ក្រៅ – CEN