លោក លឹម គានហោ ចុះ​អន្តរាគមន៍ ដើម្បី​ជួសជុល​ទំនប់​ប្រទាក់ក្រឡា ដែល​បាក់​ដោយ​កម្លាំង​ទឹក​ជន់​ – CEN