ទំនប់​ប្រទាក់ក្រឡា ដែល​បាក់ ដោយ​អំណាច មកទល់​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១២​សីហា នេះ ទំនប់​ត្រូវ​បិទ​ភ្ជិត​វិញ​ហើយ​ – CEN