ព្យុះ​ទី​ហ្វុ​ង Lekima សម្លាប់​មនុស្ស ៤៤​នាក់​នៅ​ចិន​ – CEN