ការទទួល​ទាន​អាហារ​ទាំងនេះ​ច្រើន នឹងធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ចាស់​ជាង​វ័យ​ – CEN