ជំងឺអេដស៍បានថ​យចុះ​នៅសល់​ត្រឹម0,៧%ក្នុងខេត្តស្វាយរៀ​ង​ – CEN