បញ្ជូន​ឃា​តករ​ម្នាក់ ទៅកាន់តុ​លាកា​រ ដែល​កាប់​បុរ​សម្នាក់​ស្លាប់ ដែលមានទំនា​ស់​គំនុំ ជាមួយជនរងគ្រោះ​ ​តាំងពីធ្វើកា​រ​ងារ ជាកម្មករ នៅប្រទេសថៃជាមួ​យ​គ្នា – CEN