កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ប្រកា​សដក​ជប៉ុន​ចេញពី​បញ្ជីដៃ​គូរពាណិជកម្មគួរទុកចិ​ត្ត​បាន ក្រោយជប៉ុនធ្វើដូ​ច​គ្នា – CEN