ជំន​ន់ទឹ​កភ្លៀ​ងជា​ច្រើនថ្ងៃ​មកនេះ​មិនប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំរប​ស់​កសិ​ករ​ក្នុងខ​ត្តបា​ត់ដំបងទេ – CEN