ជំរុញពាណិ​ជ្ជ​កម្ម វិនិយោគ និងទេសចរណ៍ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ​នៃទំនាក់ទំនងរ​វា​ងកម្ពុជានិងជប៉ុន – CEN