លោកអះម៉ា​ត់ ​យ៉ះ អតីតរដ្ឋលេខា​ធិ​ការ​ក្រសួង​សង្គ​មកិច្ច ត្រូវបា​នចា​ប់ខ្លួន – CEN