បណ្តេញ​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន ០៩​នាក់ ​ចេញពី​កម្ពុជា ទាំងយប់​ – CEN