កម្ពុជា បាននិងកំពុងផ្តល់អាទិភាព ដល់ការអ​ភិ​វឌ្ឍសេ​ដ្ឋកិច្ច​ឌីជី​ថល និងរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល – CEN