ចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ២នាក់ ក្លែងឯកសារប្លង់ដី – CEN