សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាស​លក់​ឡាយ​ឡុងចំ​ពោះដី​ និង​អគារ២​៦កន្លែង របស់ជំទាវ កែវ ម៉ាលី និងលោកស្រី កែវ ស៊ុយឆេង – CEN