វិ​ល្លាម​៖ ការលើកឡើង​របស់ ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល ថា​ទីតាំង​ផ្ទុះ​ហ្គាស​អត់​មានច្បាប់​អនុញ្ញាត គឺជា​ការ​គេ​ស​វេស​ការទទួលខុសត្រូវ​ដើម្បី​រក្សា​តំណែង​ – CEN