ពុំ​នឹកស្មានថា មាន​ពាក្យ ១០ ដែលត្រូវ​ហាមឃាត់​ពុំ​ឲ្យប្រើ ក្នុង​រង្វង់​មហាក្សត្រ​អង់គ្លេស​ – CEN