កម្ពុ​ជាមាន​មជ្ឈមណ្ឌល​វាយតម្លៃ​ចុងភៅ​មួយ​គួរឱ្យ​ជឿជាក់ ស្របតាម​យន្តការ​ជាតិ និង​អាស៊ាន​ – CEN