មនុស្ស​ជិត ២០​នាក់​បាត់​ខ្លួន ក្នុងគ្រោះរអិលបាក់​ដី​នៅចិន​ – CEN