មនុស្ស​ពីង​ពាង​ឡើងអគារ​ខ្ពស់នៅ​ហុងកុង ដើម្បីជំរុញឲ្យសន្តិភា​ព​នៅ​ទីក្រុង – CEN