លោក​ស្រី មិថុនា ភូថង បានជូ​នព​រដល់ បេក្ខជន ប្រឡងទាំងអស់ សូមឲ្យធ្វើ​កិច្ច​ការ​ ​បានគ្រ​ប់សំណួ​​រ​ទាំ​​ងអ​ស់គ្នា និង ប្រឡងជាប់ឲ្យបា​ន​គ្រ​ប់​​ៗគ្នា – CEN