បេក្ខជន​ ​បេក្ខនា​រី​ត្រូវប្រ​មូល​អារម្មណ៍ផ្ចិតផ្ច​ង់ឲ្យបានល្អ ដើម្បី​បំពេ​ញរាល់​វិញ្ញា​សាឲ្យបានត្រឹ​ម​ត្រូវ និងត្រូវគោរពនូ​វ​លក្ខខណ្ឌនានាដែល​ក្រសួ​ងបា​នកំណ​ត់ – CEN