ព្រឹត្តិការណ៍​ឧស្សាហកម្ម​ប្រចាំឆ្នាំ​ឈានមុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា CIMIF & CTG – CEN