សរុបដំណើរការសំណេរ នាព្រឹកថ្ងៃទី១នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ មានដំណើរការល្អ ខណៈបេក្ខជនអវត្តមានពេលព្រឹកចំនួន ១៦១៩ នាក់ – CEN