ដើម្បី​ឈាន​ទៅបញ្ច​ប់ប​ញ្ហាដ៏​រ៉ាំ​រ៉ៃ​នៅតំបន់បុរីកីឡា​ដោះ​ស្រាយ​ គោល​ន​យោបាយ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសេ​ស​សល់​១៤​គ្រួសារ – CEN