រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​បើក​កិច្ចប្រជុំ ពង្រឹង​សមាគម​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍​ – CEN