លោក ឱក ប៊ុង លើកទឹកចិត្ត​មន្ត្រី​ស្វែងយល់​ពី​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ ដើម្បី​ពង្រឹង​ជំនាញ​ចរចា​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN