មេដឹ​កនាំ​ហុង​កុ​ងថ្លែ​ងថា នឹងធ្វើវេទិកាដើម្បី​ពិ​​ភាក្សា​ជាមួ​យប្រ​ជាជ​នហុ​ងកុង គ្រប់ស្រ​ទា​ប់វ​ណ្ណៈ ក្រោយមានការ​ត​វ៉ាយ៉ា​ងស្ងៀ​មស្ងា​ត់កា​លពី​ចុង​សប្តា​ហ៍ក​ន្លង​ទៅ – CEN