ជប៉ុន​នឹង​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើការ​ឲ្យ​ខ្លាំង​ជាមួយ​អន្តរជាតិ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អាវុធ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN