របាយ​ការ​ណ៍៖ ចិនអាចវាយស​ន្ធាប់ និង​យក​ឈ្នះ​លើយោធា​អា​មេរិ​ចបា​នក្នុ​ងតំ​បន់​អាស៊ី ត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុ​ណ្ណោះ​ – CEN