ជំរុ​ញកា​រត្រួ​តពិ​និត្យប​ច្ចេក​ទេ​ស លើការរក្សាទុក​ដា​ក់ហ្គាស​ និង​ឥន្ធនៈចៀស​វា​ង​កើតមា​ន​ហានិភ័យ​ – CEN