អ្នកទោ​ស ជា​ង ២៥​០នា​ក់ហែ​កគុក រត់នៅ​ឥណ្ឌូ​ណេស៊ី​ អាជ្ញាធរកំ​ពុង​តា​មប្រមា​ញ់ – CEN