ខំទុកចិ​ត្តឲ្យកា​ន់តំ​ណែងធំ​ក្នុងក្រុ​ម​ហ៊ុន បែរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន OISHI ២នាក់ កឹបកេងលុយក្រុម​ហ៊ុ​នជា​ង២លានដុល្លារ ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃា​ត់ខ្លួ​ន – CEN