សមាជិ​កជំ​នួយកា​រអ​ប្បមាទ នៅមណ្ឌលប្រឡង​ វិទ្យាល័​យស្វាយ​ជ្រំ​ ស្លាប់ដោយ​ខ្យ​ល់គ , ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​អ​ប់រំ​ទៅគោរ​ពវិ​ញ្ញាណ​ក្ខន្ធ – CEN