ចិន​ព្រមាន​ពី​ទណ្ឌកម្ម ជុំវិញ​កិច្ចព្រមព្រៀង​លក់ និង​ទិញ​អាវុធ​រវាង​អា​មេ​រិច និង​តៃវ៉ាន់​ – CEN