កូរ៉េខា​ងជើ​ង ត្រៀមខ្លួនរួច​រា​ល់ស​ម្រាប់​ការច​រ​ចា និងប្រឈមមុ​ខ​ជាមួ​យ​អាមេ​រិច – CEN